• Αυτόνομα συστήματα ελέγχου πρόσβασης • Δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα συναγερμού • Βιομετρικοί αναγνώστες • Απλοί καρταναγνώστες • Δυνατότητα σύνδεσης για απομακρυσμένο έλεγχο

Αυτόνομα συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα συναγερμού

Βιομετρικοί αναγνώστες

Απλοί καρταναγνώστες

Δυνατότητα σύνδεσης για απομακρυσμένο έλεγχο